سیگنال213 2023-09-21 12:18:48 GBP/USD H1 محدوده مطلوب ورود : 1.23206 حد محافظ: 1.23593 حد سود1: 1.22067 حد سود2: 1.20719                               سیگنال212 2023-09-21 12:18:48 AUD/JPY H1 محدوده مطلوب ورود : 95.145 حد محافظ: 95.323 حد سود1: 94.590 حد سود2: 93.950    ...
کاربر گرامی این مطلب مختص اعضای ویژه سایت است. برای دسترسی به محتوای کلوپ مالی باید اشتراک ویژه خریداری نمایید و یا اگر عضو سایت هستید وارد شوید